preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Slavonski Brod

Login
Raspored školskog zvona - predmetna nastava

PRIJEPODNE

1.

8:00 – 8:40

2.

8:45 – 9:25

3.

9:30 – 10:10

4.

10:25 – 11:05

5.

11:10 – 11:50

6.

11:55 – 12:35

7.

12:40 – 13:20

8.

13:25 – 14:05

Vrijeme

  

http://vrijeme.rtl.hr/

Mreža škola bez nasilja

http://www.unicef.hr/

E- upisi u srednju školu

         

               www.upisi.hr

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Tražilica
e-Dnevnik

 

Virtualna knjižnica

Dan škole

Vladimir Nazor

Vladimir Nazor rođen je 30. svibnja 1876. u Postirama na Braču. Pučku školu je završio na otoku Braču, a gimnaziju u Splitu. Studirao je prirodne znanosti, matematiku i fiziku u Grazu i Zagrebu. Diplomirao je 1902. Počeo je raditi kao suplent u splitskoj gimnaziji, potom kao profesor u Zadru te od 1903. do 1918. godine u Istri (Pazin, Kopar i Kastav), koja je presudno obilježila njegovo stvaralaštvo.  Još 1919. godine postao je dopisni, a 1940. redovni član JAZU (Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti). Pisao je pjesme, prozu, kritike, eseje, feljtone i studije, prevodio i sastavljao antologije i školske udžbenike. Jedan je od najplodnijih i najpopularnijih naših međuratnih pisaca. Umro je u Zagrebu 19. lipnja 1949.

Važnije su mu knjige: Slavenske legende (Zadar, 1900.), Knjiga o kraljevima hrvatskijem (Zadar, 1904.),Veli Jože (Ljubljana, 1908.), Lirika (Zagreb, 1910.), Istarske priče (Zagreb, 1913.), Utva zlatokrila (Zagreb, 1916.), Medvjed Brundo (Zagreb, 1916.), Stoimena (Zagreb, 1916.), Priče iz djetinjstva (Zagreb, 1924.), Istarski gradovi (Zagreb, 1930.), Šarko (Zagreb, 1930.), Pastir Loda (Zagreb, 1939.), Zagrebačke novele (Zagreb, 1942.), Putopisi (Zagreb, 1942.)

Njegovim imenom je nazvana najveća državna nagrada u Republici Hrvatskoj "Nagrada Vladimir Nazor" koja se dodjeljuje za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj.

Obavijest kandidatima natječaja

U prilogu se nalazi Obavijest svim kandidatima natječaja za učitelja/icu razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do 30.6.2020. te za spremača/icu na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno objavljenog 7. prosinca 2020. godine.

Poziv na razgovor po natječajima

U prilozima se nalazi poziv za razgovor s kandidatima - intervju za učitelja/icu razredne nastave (2 izvršitelja) i spremača/icu (1 izvršitelj).

Razgovor za učitelja/icu razredne nastave na određeno puno radno vrijeme MŠ-2  izvršitelja održat će se u ponedjeljak 4.1.2020.

Razgovor za spremača/icu - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 h tjedno na rad u MŠ održat će se u utorak od 9.00 do 12.00h.

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/20-01/5

URBROJ:2178-01-20-01/1

Slavonski Brod,7. prosinca 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19,64/20), Osnovna škola “Vladimir Nazor“, Slavonski Brod,Franje Marinića 9,

7. prosinca 2020. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1.spremač/ice – 1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno rad u Matičnoj školi

2.učitelj/ica razredne nastave- 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme do 30.06.2021., rad u Matičnoj školi

UVJETI:

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Pravilniku o radu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

-za radno mjesto pod 1. završena osnovna škola ili više

-za radno mjesto pod 2 završen fakultet odgovarajućeg smjera.,

kandidati pod točkom 2. moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. ZOOOSŠ.

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. rodni list
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja).
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod  http://www.os-vnazor-sb.skole.hr/

najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervjua, sukladno članku

10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja „Vladimir Nazor“ Slavonski  Brod.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole na adresu:

 

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

Franje Marinića 9

35 000 Slavonski Brod

 

Natječaj vrijedi od 7. prosinca 2020  do 15. prosinca 2020 godine.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Osnovne škole“ Vladimir Nazor“Slavonski Brod

http://www.os-vnazor-sb.skole.hr

 

Ravnateljica:

Nataša Stanković___________________________

Obavijest kandidatima natječaja

U prilogu se nalazi Obavijest o izboru kandidata za radna mjesta:

- učitelj/ica razredne nastave/magistar/magistrica primarnog obrazovanja - rad u produženom boravku Osnovne škole "Vladimir Nazor" Slavonski Brod

- spremač/ica - 3 izvršitelja

- kuhar/ica

- domar/pazikuća/kućni majstor/ica

- stručni suradnik pedagog/inja

Poziv na razgovor po natječajima

U prilozima se nalaze pozivi na razgovor - intervju za radno mjesto pedagoga, spremačica, kuhara i domara. Na razgovor - intervju pozivaju se kandidati prema sljedećem rasporedu: POGLEDATI U PRILOGU. 

Razgovor - intervju održat će se prema sljedećem rasporedu:

1. Ponedjeljkak, 31.08.2020. - spremačice od 9 sati
2. Utorak, 1.09.2020. - pedagog od 8 sati 
3. Utorak, 1.09.2020 - kuhar od 9.30 do 10.30 sati
4. Utorak, 1.09.2020.sati - domar od 10.30 sati  
Natječaj - produženi boravak

NATJEČAJ

Osnovna škola "Vladimir Nazor " Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 ( NN RH 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18. 98/19,64/20)

raspisuje 

NATJEČAJ

 1. Za prijem učitelja/ica razredne nastave u OŠ „Vladimir Nazor “ Slavonski Brod - 1 izvršitelja/ice (m/ž)  na određeno puno radno vrijeme,40 sati ukupnog tjednog radnog vremena rad u produženom boravku do 18.06.2021.

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.98/19,64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01.).

Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati na natječaj obvezno priložiti:

molbu, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice; domovnica; rodni list), dokaz o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole http://www.os-vnazor-sb.skole.hr/ na adresu

 

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINJIĆA 9

35000 Slavonski Brod

s naznakom „Natječaj za učitelja/icu razredne nastave/magistar/ica primarnog obrazovanja –produženi boravak u OŠ „VLADIMIR NAZOR“SLAVONSKI BROD ;

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR SLAVONSKI BROD : http://www.os-vnazor-sb.skole.hr/

 Datum objave: 20.08.2020.godine

Ravnateljica Nataša Stanković

Natječaj - pomoćnici u nastavi

U prilogu se nalazi Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u Slavonskom Brodu te Prijavni obrazac za radno mjesto pomoćnika u nastavi. 

 
 
Natječaji

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ:2178-01-20-01/04

Slavonski Brod,10.08.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19,64/20), Osnovna škola “Vladimir Nazor“, Slavonski Brod,Franje Marinića 9, 10.8.2020. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

1.spremač/ice - 3 izvršitelja, na neodređeno puno radno vrijeme

- 2 izvršitelja u Područnoj školi Ruščica

-1 izvršitelj - 4h PŠ Gornja Vrba i 4h PŠ Ruščica,

2.kuhar/kuharica -1- izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme u PŠ Ruščica

3.domar/pazikuća/kućni majstor - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme u PŠ Ruščica

4.stručni suradnik-pedagog/pedagoginja-  1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice na rad, rad u Matičnoj školi

UVJETI:

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Pravilniku o radu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

-za radno mjesto pod 1. završena osnovna škola ili više

-za radno mjesto pod 2. završena srednja škola za kuhara i tečaj završenog higijenskog minimuma

-za radno mjesto pod 3. završena srednja škola u trajanju od 3 godine ili završena srednja škola u trajanju od 4 godine,(industrijskog, obrtničkog,tehničkog ili strojarskog usmjerenja)

-za radno mjesto pod 4 završen fakultet odgovarajućeg smjera., kandidati pod točkom 4. moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. ZOOOSŠ.

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. rodni list
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja).
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod. Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod  http://www.os-vnazor-sb.skole.hr/, najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja „Vladimir Nazor“ Slavonski  Brod.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole na adresu:

 

 

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

Franje Marinića 9

35 000 Slavonski Brod

Natječaj vrijedi od 10.08.2020  do 19.8.2020 godine.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Osnovne škole“ Vladimir Nazor“ Slavonski Brod http://www.os-vnazor-sb.skole.hr 

 

Ravnateljica:

Nataša Stanković___________________________

Priloženi dokumenti:
tekst natjecaja 10.8.2020.pdf

Obavijest kandidatima natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR”

SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2178/01-01-20-12

Slavonski Brod, 7. veljače 2020. godine

 

PREDMET: Obavijest svim kandidatima natječaja

Nakon provedenog natječaja Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod za spremač/ica  3 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme – rad u okviru cijele Institucije, objavljenog 17. siječnja 2020. godine na mrežnoj stranici HZZ-a, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole,  te nakon provedenog usmenog testiranja, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor je na sjednici, održanoj dana 6. veljače 2020. godine, ravnateljici Škole dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme – sa sljedećim kandidatima:

spremač/ica – 3 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – rad u okviru cijele Institucije

1. Mara Iličević

2. Brankica Kramar

3. Jasna Tolić                                                                                                                                                                                                                            Svi kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno testiranja  izabranih kandidata.

S poštovanjem,

        RAVNATELJICA

Nataša Stanković

Priloženi dokumenti:
Obavijest svim kandidatima.docx

Obavijest o rezultatima usmenog testiranja

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR”

SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-02/20-01/02

URBROJ: 2178/01-01-20- 11

Slavonski Brod, 5. veljače 2020. godine

( u daljnjem tekstu:  Povjerenstvo)

Temeljem članka 18. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi  „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod upućujemo

OBAVIJEST

 

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za spremač/ica 3 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme,  objavljenog 17. siječnja 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod a koji su prisustvovali usmenom testiranju dana 3. i 4. veljače 2020. godine.

Nakon provedenih testiranja Povjerenstvo je utvrdilo sljedeću rang listu kandidata: POGLEDATI U PRILOGU. 

Poziv na usmeno testiranje

OSNOVNA ŠKOLA

„VLADIMIR NAZOR“ SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINIĆA 9

KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ: 2178/01-01-20- 79

Slavonski Brod, 30.siječnja 2020.

Temeljem članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi  „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) upućujemo

 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

 

kandidata/kandidatkinja prijavljenih na natječaj objavljen 17. siječnja 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

 

                                   NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

spremač/ica, 3  izvršitelj/ica na puno neodređeno radno vrijeme. Raspodjela radnika moguća i po ustrojstvenim jedinicama institucije.

Testiranje će sukladno Pravilniku biti  usmeno.

USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

ponedjeljak, 3. veljače 2020. godine i utorak, 4. veljače 2020. godine u Osnovnoj školi “Vladimir Nazor“, Franje Marinića 9, Slavonski Brod.

Na usmeno testiranje pozivaju se kandidati prema sljedećem rasporedu: POGLEDATI U PRILOGU. 

 

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 10 minuta.

Pravila prilikom usmenog testiranja:

 • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
 • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
 • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Nakon provedenog testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

Priloženi dokumenti:
Poziv na razgovor.docx

Natječaj za Školu u prirodi

Natječaj za Školu u prirodi nalazi se u prilogu. 

Natječaj - spremačice

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ:2178-01-20-01/03

Slavonski Brod, 17.01.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18)Osnovna škola „Vladimir Nazor“Slavonski Brod ,Franje Marinića 9

N A T J E Č A J

za popunu radnih  mjesta

 1. spremač/ica, 3  izvršitelj/ica na puno neodređeno radno vrijeme. Raspodjela radnika moguća i po ustrojstvenim jedinicama institucije.

UVJETI:

Kandidat treba zadovoljiti opće uvjete sukladno općim propisima o radu.

Probni rad je mjesec dana.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela,  e - mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi

-rodni list

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor). O datumu i mjestu intervuja kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 (pet) dana od dana isteka natječaja putem web stranice škole:

http:// http://www.os-vnazor-sb.skole.hr/

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole:

http://www.os-vnazor-sb.skole.hr/

Dostava o rezultatima natječaja svim kandidatima smatra se obavljenom osmoga dana od dana objave na web stranici školske ustanove.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati poštom na adresu:     

Osnovna škola „Vladimir Nazor“Slavonski Brod

Franje Marinića 9

35 000 Slavonski Brod

Natječaj objavljen:17.01.2020.-27.01.2020

 

Ravnateljica:

Nataša Stanković

 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj spremacice 17.1.2020..doc

Rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

Klasa: 112-08/02-001-19/8

Ur.broj 2178/01-19-01/112

5.11.2019. godine

 

PREDMET: Obavijest izbor kandidata po natječaju Osnovne škole

„Vladimir Nazor“Slavonski Brod 

 

Nakon raspisivanja natječaja 14.listopada 2019.godine i održavanja sjednice Školskog odbora 5.11.2019.

1. za učitelja tehničke kulture i informatike izabran je Goran Žikić, dipl.inženjer strojarstva, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

2. za učitelja matematike na puno radno vrijeme zamjena za porodiljni dopust izabran je Darija Kolar, magistrica primarnog obrazovanja (nestručna zamjerna do 5 mjeseci)

3. za učitelja matematike na određeno nepuno radno vrijeme izabran je Luka Pongračić, magistar primarnog obrazovanja (nestručna zamjena do 5 mjeseci)

Predsjednik Školskog odbora

Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

Zdenko Marić

Natječaji

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr., 90/11,16/12 , 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod, Franje Marinića 9,  raspisuje

N A T J E Č A J

 1. Za prijem učitelja/ice matematike u OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod – jednog  (1) izvršitelja/icu na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka djelatnice na rad u PŠ Ruščica.
 2. Za prijem učitelja/ice matematike u OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod – jednog (1) izvršitelja/ cu  na određeno nepuno radno vrijeme 12 sati tjedno ukupnog tjednog  radnog vremena do 30.08.2020.godine u PŠ Ruščica.
 3. Za prijem učitelja/ice informatike i tehničke kulture u OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod – jednog  (1) izvršitelja/icu na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena za vrijeme trajanja mandata ravnateljice.

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Životopis
 2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 
 5. Elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku na stranici škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Tajništvo škole ili na adresu škole:

OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

Franje Marinića 9, 35 000 Slavonski Brod

 s naznakom „Natječaj za prijem u službu u OŠ “Vladimir Nazor“.

Osnovna škola zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

KLASA:112-03/19-01/08

URBROJ:2178/01-01-01-19-01

U Slavonskom Brodu, 11. listopada 2019. godine

 Ravnateljica:

Nataša Stanković, prof.

Obavijest - rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

Klasa: 112-08/02-001-19/6

Ur.broj 2178/01-19-01/112

6. 9. 2019. godine

 

PREDMET: Obavijest izbor kandidata po natječaju učiteljice razredne nastave 

Osnovne škole „Vladimir Nazor“Slavonski Brod-rad u produženom boravku  

 

Nakon raspisivanja natječaja 23. kolovoza 2019. godine i održavanja sjednice Školskog odbora 6. 9. 2019. za rad u produženom boravku Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod odabrana je mag. primarnog obrazovanja Matea Vrančić Mandurić.

Šifra škole: 12-78-006

           

Predsjednik Školskog odbora

Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

 Zdenko Marić

Natječaj - produženi boravak
Natječaj - pomoćnici u nastavi
Obavijest o izboru ravnatelja

Nakon raspisivanja natječaja 10. svibnja 2019. godine i održavanja sjednice

Školskih odbora te izbora na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Radničkom

vijeću te održane sjednice Školskog odbora 29. svibnja 2019. godine gdje je

za ravnateljicu Osnovne škole “Vladimir Nazor “ Slavonski Brod izabrana

učiteljica tehničke kulture i informatike Nataša Stanković, učitelj mentor iz

Slavonskog Broda Odlukom Školskog odbora. 

Priloženi dokumenti:
Obavijest o izboru ravnatelja.doc

Natječaj za imenovanje ravnatelja

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA                                                           

OŠ „VLADIMIR NAZOR“ SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINIĆA 9, SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-03/19-01/13

UR.BROJ: 2178/01-19-01/14

Slavonski Brod, 10. svibnja 2019. godine                                                                            

Temeljem članka 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 80. Statuta Osnovne škole “Vladimir Nazor“ Slavonski Brod , Školski odbor Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod  raspisuje

 

 

 N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja Osnovne škole “Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

 

 1. Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
 • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno – obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
 1. Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1. ovoga natječaja, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
 2. Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1.točke 1. ili stavka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandate, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 I 76/05).
 3. Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.
 4. Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
 5. Dodatne kompetencije kandidati dokazuju:
 • Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju
 • Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, preslikom indeksa o završenom kolegiju ili potvrdom  ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
 • Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o obavljanju poslova na projektu.
 1. Svi dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta i dodatnih kompetencija dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 2. Ravnatelj škole se imenuje na pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti:

 • životopis
 • diploma, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnica, odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu (za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)
 • program rada za mandatno razdoblje
 •   dokaze o posjedovanju dodatnih kompetencija

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.). Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14  39/18)   dužna  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam  dana od dana objave natječaja u  „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama školske ustanove (http://www.os-vnazor-sb.skole.hr/).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovna škola “Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

Franje Marinića 9,

35 000 Slavonski Brod

s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja  – ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Školski odbor Osnovne škole“Vladimir Nazor“Slavonski Brod

Predsjednik Školskog odbora

            Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod:           

         Zdenko Marić, ing.prometa

Natječaj je objavljen 10. svibnja 2019. godine na stranicu škole.

Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu

U prilogu se nalazi odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu

Osnovne škole "Vladimir Nazor" Slavonski Brod.

Rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

KLASA: 003-06/18-01/11

URBROJ: 2178/01-01-03-18-01

U Slavonskom Brodu, 29. 11. 2018.

OBAVIJEST

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora 28. 11. 2018. godine u 18:00 sati izvješćujemo Vas da je na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme primljena slijedeća kandidatkinja:

 

1.  MAJA PLAZANIĆ,  magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti, na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme u Matičnoj školi.

Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju natječaja u Tajništvu škole.                                                                                        

Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                               Zdenko Marić

Rezultati natječaja

U prilogu se nalaze rezultati natječaja za stručno osposobljavanje i

rezultati natječaja za učitelja razredne nastave, zamjena. 

Natječaj

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr., 90/11,16/12 , 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod, Franje Marinića 9,  raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. Za prijem učitelja/ice hrvatskog jezika u OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod – jednog  (1) izvršitelja/icu na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena (9 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada)

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Životopis
 2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 
 5. Elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja)

Ostale informacije o natječaju pronađite u prilogu. 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj - hrvatski jezik.docx

Natječaji

U prilogu se nalaze natječaji za: 

 • Učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica (m/ž) – određeno puno radno vrijeme u Područnoj školi Ruščica (zamjena)

 

 • Magistar /magistrica  primarnog obrazovanja, 3 izvršitelja/ice (m/ž) -   određeno puno radno vrijeme, rad bez zasnivanja radnog odnosa u Matičnoj školi

 

 • Magistar /magistrica  primarnog obrazovanja, 1 izvršitelj/ica (m/ž) - određeno puno radno vrijeme, rad bez zasnivanja radnog odnosa u Područnoj školi Ruščica

 

Natječaj za stručno osposobljavanje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD, Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

1. magistar psihologije (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:  dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (20.03.2018. – 28.03.2018)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 20.03.2018.godine.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj psiholog.doc

Obavijest o rezultatima natječaja

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA TERENSKU NASTAVU

Zadar, Nin, Sv. Filip i Jakov

 

Dana 13.02.2018. u 12:30 sati održano je predstavljanje ponuda za terensku nastavu 5., 6., 7. i 8. razreda.

Predstavljene su 3 pristigle ponude sljedećih turističkih agencija:

1. Atlantis trevel d.o.o iz Slavonskog Broda

2. Mare Panonium iz Vinkovaca

3. Brod Tours iz Slavonskog Broda

Roditeljski sastanak će se održati 21.02.2018.godine u 18.00 h u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod, Franje Marinića 9.

Pozivamo sve tri prijavljene agencije da se predstave na roditeljskom sastanku. Molimo da trajanje predstavljanja ne prijeđe 15 minuta.

Unaprijed hvala.                                                                                          

S poštovanjem,

voditelji terenske nastave

U Slavonskom Brodu, 13.02.2018. godine

U prilogu se nalazi zapisnik s otvaranja ponuda.

 

Natječaj za stručno osposobljavanje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD, Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

1. učitelj hrvatskog jezika, magistar edukacije hrvatskog jezika i  književnosti

(m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:  dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (06.02.2018. – 14.02.2018)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 05.02.2018.godine.

Priloženi dokumenti:
SOR HJ 5.02..docx
natjecaj PR HJ.doc

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD, Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

1. učitelj razredne nastave, magistar primarnog obrazovanja (m/ž) – 1

izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:  dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (25.01.2018. – 2.02.2018)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 24.01.2018.godine.

 

Priloženi dokumenti:
natjecaj RAZREDNA PR OBRAZAC 1.doc

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD, Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

1. učitelj razredne nastave, magistar primarnog obrazovanja (m/ž) – 1 izvršitelj

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Područnoj školi Gornja Vrba  

2. učitelj/ica hrvatskog jezika- (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u   Matičnoj školi

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:  dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (19.01.2018. – 29.01.2018)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

 

Datum objave: 18.01.2018. godine.

Priloženi dokumenti:
PR PN HJ MS.doc
PR RN G.V..doc

Natječaj

U prilogu se nalazi natječaj za učitelja/icu na određeno puno radno vrijeme - stručno osposobljavanje. 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 8.9.2017 PR OBRAZAC.doc

Natječaji

U prilogu se nalaze natječaji za pripravnika/icu u računovodstvu i pripravnika/icu u tajništvu. 

Natječaj za stručno osposobljavanje - povijest

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAVONSKI BROD, Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

 1. učitelj povijesti, magistar povijesti  (m/ž) – 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi  

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (25.04.2017 – 3. 5. 2017.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 24.04.2017. godine.

Rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

Klasa: 112-08/17-01/1

Ur.broj 2178/01-17-01/20

 

                                                      OBAVIJEST

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora 10. travnja 2017.godine izvješćujemo Vas da su primljeni:  

- Iris Ferhatović iz Slavonskog Broda na radno mjesto učitelj RN u PŠ Gornja Vrba zamjena na puno radno vrijeme, na određeno.

- Darija Rajković iz Đakova na radno mjesto učitelj matematike u Matičnoj školi, puno radno vrijeme, na određeno.

U Slavonskom Brodu, 10. travnja 2017.

                                                        Predsjednik Školskog odbora:

                                                              Zdenko Marić

 

Obavijest o rezultatima natječaja za jednodnevni izlet - 3. razredi

Dana 6. travnja 2017. godine u 12:00 sati održano je predstavljanje ponuda za terensku nastavu trećih razreda za školsku godinu 2016./2017. 

Predstavljene su tri ponude sljedećih turističkih agencija: 

          1. Brod Tours, Slavonski Brod, 

          2. Astralis, Slavonski Brod, 

          3. VB tours, Slavonski Brod. 

Nakon što su pročitane ponude agencija u prisustvu predstavnika roditelja i učenika trećih razreda, te prokomentirane od strane roditelja, učenika i razrednika pristupilo se glasanju. 

Glasanjem su odabrane: Brod Tours, Slavonski Brod - 9 glasova,  

                                    Astralis, Slavonski Brod - 0 glasova,

                                    VB tours, Slavonski Brod - 0 glasova. 

Roditeljski sastanak je završen 6. travnja 2017. godine u 12:35h. 

Voditelji ekskurzije trećih razreda

U Slavonskom Brodu, 6.4.2017. 

Natječaji - matematika i razredna nastava

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD,Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. učitelj matematike (m/Ž) – 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena)

   1. učitelj razredne nastave u PŠ Gornja Vrba (m/ž) - 1.izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena )

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Kandidat koji ima prednost pri zapošljavanju mora se pozvati na to pravo i priložiti potvrdu o priznatom statusu.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (29.03.2017.-06.04.2017.)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 28.03.2017.

Rezultati natječaja za terensku nastavu četvrtih razreda

Osnovna škola „Vladimir Nazor“

Franje Marinića 9

35 000 Slavonski Brod

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA TERENSKU NASTAVU ČETVRTIH RAZREDA

 

Dana 1.3.2017. srijeda održan je roditeljski sastanak na kojem su agencije predstavile svoje ponude. Nakon predstavljanja roditelji su glasali te je izglasano da na terensku nastavu Hrvatsko Zagorje vodi agencija Brod tours. Ostalima se zahvaljujemo na vremenu i trudu te se nadamo nekoj budućoj suradnji.

Voditelji ekskurzije četvrtih razreda

 

U Slavonskom Brodu, 2.3.2017.

 

Rezultati natječaja za terensku nastavu četvrtih razreda

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA

TERENSKU NASTAVU ČETVRTIH RAZREDA

 

Dana 23.02.2017. u 12:00 sati održano je otvaranje ponuda za terensku nastavu četvrtih razreda za školsku godinu 2016./2017.

Pristigle su 4 ponude sljedećih turističkih agencija:

          1. Astralis, Slavonski Brod

          2. VB tours, Slavonski Brod

          3. Brod Tours Slavonski Brod

          4. APP d.d. Požega

Nakon što su otvorene i pročitane ponude agencija u prisustvu predstavnika roditelja i učenika četvrtih razreda, te prokomentirane od strane roditelja, učenika i razrednika pristupilo se glasanju. Glasanjem su odabrane sve četiri ponude agencija koje će imati priliku na roditeljskom sastanku prezentirati iste roditeljima. Agencije koje imaju priliku prezentirati svoje ponude su:

             APP - Požega

             ASTRALIS - Slavonski Brod

             BROD TOURS - Slavonski Brod

             VB tours, Slavonski Brod

Roditeljski sastanak će se održati 1.03.2017. u 18:15 sati u prostorijama Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod. Pozivamo agencije da se odazovu pozivu.

 

Voditelji ekskurzije četvrtih razreda

U Slavonskom Brodu, 23.2.2017.

Obrazac za višednevne ekskurzije - 4. razredi

U prilogu se nalazi obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 4. razreda. 

Javni poziv za obavljanje poslova spremača/ice

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

35 000 Slavonski Brod

17.01.2017.godine

KLASA:     112-02/17-01/1

URBROJ:  2178/04-01-17-4

Na temelju točke 4. stavak 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br 114/2014 i 32/2015) Osnovna škola „Vladimir Nazor „Slavonski Brod  dana 17. siječnja 2017. godine objavljuje

JAVNI POZIV vanjskim poslužiteljima usluga čišćenja i održavanja zgrada

PREDMET: Javni poziv za obavljanje poslova spremača/ice u područnoj školi Gornja Bebrina  Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

Ovim pozivom pozivamo Vas da se očitujete na javni poziv za obavljanje poslova čišćenja u područnoj školi Gornja Bebrina  Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod na radno mjesto spremača/ice u područnoj školi. Potrebno je popuniti radno mjesto  na nepuno radno vrijeme-4h dnevno , rad u područnoj školi Gornja Bebrina . Radno vrijeme je od 12,00 do 16,00 sati.

Opseg poslova obuhvaća: čišćenje unutarnja površina - 437m2

- čišćenje učionica, hodnika

- brisanje prašine, čišćenje namještaja                                                                

- čišćenje sanitarnog čvora

- čišćenje staklenih površina-prozora, vrata

- čišćenje vrata na učionicama,ulazna vrata

- čišćenje ulaza u školu, platoa, vanjskih površina,

- održavanje okoline škole, zelenih površina, skupljanje  lišća, čišćenje snijega,

- skidanje, pranje i postavljanje zavjesa

- ostali poslovi po nalogu ravnatelja i tajnika škole

Čišćenje u područnoj školi Gornja Bebrina obuhvaća oko 437 m² zatvorenog prostora i oko 606 m² vanjskih površina-dvorište,te vrt od 2175m2 Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „javn ipoziv-ne otvaraj“ do 25. siječnja 2017. godine na adresu škole:

               Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod

                35000 Slavonski Brod ,Franje Marinića 9

Ponude će razmatrati povjerenstvo imenovano od strane Osnovne škole „Vladimir Nazor „Slavonski Brod.

Rezultati odabira ponude objavit će se na internetskim stranicama Osnovne škole „Vladimir Nazor „Slavonski Brod.

 

Ravnateljica škole: Vesna Šimić

Objavljeno 17.01.2017.godine 

Natječaj za učitelja razredne nastave, stručno osposobljavanje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

 

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD, Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

učitelj razredne nastave, magistar primarnog obrazovanja (m/ž) – 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi  

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (26.10.2016 – 4.11.2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 25.10.2016. godine.

Javno otvaranje Ponude 2

Dana 19.05.2016. u 18:15 sati održano je otvaranje ponuda za terensku nastavu šestih razreda za školsku godinu 2016./2017.

Pristigle su 4 ponude sljedećih turističkih agencija:

          1. BROD TOURS - Slavonski Brod

          2. PUNIM JEDRIMA - Zagreb

          3. APP - Požega, poslovnica Slavonski Brod 

          4. ASTRALIS - Slavonski Brod

Nakon što su otvorene i pročitane ponude agencija u prisustvu predstavnika roditelja i učenika šestih razreda, te prokomentirane od strane roditelja, učenika i razrednika pristupilo se glasanju. Glasanjem su odabrane tri ponude agencija koje će imati priliku na roditeljskom sastanku prezentirati iste roditeljima. Agencije koje imaju priliku prezentirati svoje ponude su:

             APP - Požega, poslovnica Slavonski Brod

             ASTRALIS - Slavonski Brod

             BROD TOURS - Slavonski Brod

Roditeljski sastanak će se održati 21.10.2016. u 16:30 sati u prostorijama Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod.

Pozivamo agencije da se odazovu pozivu. Turističkim agencijama koje nisu prošle u drugi krug se zahvaljujemo i nadamo se da će biti prilike za suradnju.

Obrazac za višednevne ekskurzije - 6. razredi

U prilogu se nalazi obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 6. razreda. 

Rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-08/16-01/80

UR .BROJ  2178/01-16-01/359

U Slavonskom Brodu, 22. rujna 2016.

 

                                                             OBAVIJEST

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi na natječaj objavljen za stručno osposobljavanje obavještavamo o rezultatima natječaja:

 

- Ivan Mihić, magistar biologije iz Gundinaca - primljen na stručno osposobljavanje u Matičnu školu na radno mjesto učitelja biologije i prirode.

- Josipa Ćorković, magistra primarnog obrazovanja iz Slavonskog Broda - primljena na stručno osposobljavanje u PŠ Gornja Vrba na radno mjesto učitelj/ica RN u PŠ Gornja Vrba

- Marin Bitunjac, magistar kineziologije iz Slavonskog Broda – primljen na stručno osposobljavanje u Matičnoj školi na radno mjesto učitelja TZK-a

Natječaj za stručno osposobljavanje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD, Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

učitelj razredne nastave, magistar primarnog obrazovanja (m/ž) – 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u PŠ Gornja Vrba
 

učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, magistar kineziologije (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi
 

učitelj biologije/magistar biologije (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi

                                                       UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (13.09.2016. – 21. 09. 2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave: 13.09. 2016. godine.

Rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-08/16-01/79

UR .BROJ  2178/01-16-01/357

U Slavonskom Brodu, 12. rujna 2016.

 

                                                             OBAVIJEST

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora 12.09.2016.godine izvješćujemo Vas da su u radni odnos primljeni: 

 

SANDA MAJIĆ, diplomirani učitelj razredne nastave, na radno mjesto učitelja/ice  u produženom boravku,na određeno nepuno radno vrijeme

 

MARIJANA DEMETROVIĆ, magistra primarnog obrazovanja, na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad u Područnoj školi Klakar

 

IRIS FERHATOVIĆ, magistra primarnog obrazovanja, na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad u Područnoj školi Gornja Bebrina.

 

MIA VRLJIĆ, magistra sociologije i magistra pedagogije, na radno mjesto stručni suradnik /ica pedagog na određeno puno radno vrijeme do povratka  djelatnika na rad, prednost pri zapošljavanju dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

PAULINA PLENKOVIĆ, magistra primarnog obrazovanja + engleski jezik na radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika na puno radno vrijeme, na određeno do povratka djelatnika na rad.

Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju natječaja u Tajništvu škole.

 

            Predsjednica Školskog odbora:  Marijana Opačak Orešković

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12.,  126/12. i 94/13.)

 

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI  BROD

35000 SLAV. BROD,Franje Marinića 9

(tel: 035/266-469)

 

objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE (m/ž) – 1 izvršitelja na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (rad u produženom boravku do 14. 06.2017.g.)

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (31. 08. – 08. 09. 2016.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

 

Datum objave: 31. 08. 2016. godine.

Obrazac za višednevne ekskurzije-Ponuda 7
Obrazac za višednevne ekskurzije - Ponuda 6

Rok dostave ponuda je do 21.4.2016. do 15.00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana 27.4.2016. u 13:00 sati.

Poništen natječaj za Ponudu 5

Poštovani, 

zbog krivog termina terenske nastave Ponuda 5 se poništava te je na stranicama

škole postavljena Ponuda 6 s izmjenjenim datumima odlaska na terensku

nastavu Istralandia - Pula, Rovinj, Učka. 

Obavijest o rezultatima natječaja

U prilogu se nalazi obavijest o rezultatima natječaja za terensku nastavu četvrtih razreda. 

Obrazac za višednevne ekskurzije

Rok dostave ponuda je do 14. travnja 2016. godine u 15:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana 20. travnja 2016. godine u 13:00 sati.

Otvaranje ponuda za terensku nastavu četvrtih razreda

Dana 29.3.2016. u 12:00 sati održano je otvaranje ponuda za terensku nastavu četvrtih razreda. Pristiglo je 5 ponuda sljedećih turističkih agencija:

          BROD TOURS - Slavonski Brod
          APP TURIZAM- Požega
          VB TOURS- Slavonski brod
          ORION TOURS - Đakovo
          ASTRALIS  -  Slavonski Brod

Nakon što su otvorene i pročitane ponude agencija u prisustvu predstavnika roditelja i učenika četvrtih razreda, te prokomentirane od strane roditelja, učenika i razrednika pristupilo se glasanju. Glasanjem su odabrane tri ponude agencija koje će imati priliku na roditeljskom sastanku prezentirati iste roditeljima. Agencije koje imaju priliku prezentirati svoje ponude su:

          1. APP TURIZAM - Požega

          2. BROD TOURS - Slavonski Brod
         
          3. ASTRALIS - Slavonski Brod

Roditeljski sastanak će se održati 5. travnja 2016. u 17:00 sati u prostorijama Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod.

Pozivamo agencije da se odazovu pozivu. Turističkim agencijama koje nisu prošle u drugi krug se zahvaljujemo i nadamo se da će biti prilike za suradnju.

Priloženi dokumenti:
Otvaranje ponuda.docx

Obrazac za višednevne ekskurzije

Rok dostave ponuda je do 17. ožujka 2016. godine do 15:00 sati. 

Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana 29. ožujka 2016. godine u 12:00 sati. 

Obavijest o rezultatima natječaja za ponudu 3

Osnovna škola „Vladimir Nazor“

Franje Marinića 9

35 000 Slavonski Brod

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA PONUDU 3

 

Dana 1.3.2016. utorak održan je roditeljski sastanak na kojem su agencije predstavile svoje ponude. Nakon predstavljanja roditelji su glasali te je izglasano da na terensku nastavu slapove Krke – Nin – Šibenik – Knin vodi agencija Astralis tours Slavonski Brod. Ostalima se zahvaljujemo na vremenu i trudu te se nadamo nekoj budućoj suradnji.

Voditelji ekskurzije petih razreda

 

U Slavonskom Brodu, 2.3.2016.

Obavijest - terenska nastava petih razreda

Dana 22.2.2016. u 17 sati održano je otvaranje ponuda za terensku nastavu petih razreda. Pristiglo je 5 ponuda sljedećih turističkih agencija:

          BROD TOURS - Slavonski Brod
          MARE PANONIUM - Vinkovci
          GREEN GATE - Požega
          ORION TOURS - Đakovo
          ASTRALIS  -  Slavonski Brod

Nakon što su otvorene i pročitane ponude agencija u prisustvu predstavnika roditelja i učenika petih razreda, te prokomentirane od strane roditelja, učenika i razrednika pristupilo se glasanju. Glasanjem su odabrane tri ponude agencija koje će imati priliku na roditeljskom sastanku prezentirati iste roditeljima. Agencije koje imaju priliku prezentirati svoje ponude su:

          BROD TOURS - Slavonski Brod
          ORION TOURS - Đakovo
          ASTRALIS  -  Slavonski Brod

Roditeljski sastanak će se održati 1. ožujka 2016. u 18 sati u prostorijama Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod.

Pozivamo agencije da se odazovu pozivu, također ima je upućen poziv na mail te će im biti dostavljeni i putem pošte. Turističkim agencijama koje nisu prošle u drugi krug se zahvaljujemo i nadamo se da će biti prilike za suradnju.

Priloženi dokumenti:
Obavijest- ponuda 3.docx

Rezultati Javnog poziva 2

Poštovani, 

na roditeljskom sastanku 18. veljače 2016. godine roditelji su odabrali turističku agenciju Astralis iz Slavonskog Broda. 

 

Obavijest

Javno otvaranje ponuda koje su pristigle na Javni poziv broj 2 do 12. veljače 2016. godine za terensku nastavu 6. razreda Osnovne škole Vladimira Nazora održano je pred povjerenstvom za otvaranje ponuda 15. veljače 2016. godine. 

Na javni poziv pristigle su ponude:

          1. Mare Panonium, Vinkovci, 2. Astralis, 3. APP. 

Spomenute agencije pozivamo 18. veljače 2016. godine u 18:00 sati u Osnovnu školu Vladimira Nazora da održe prezentaciju na roditeljskom sastanku gdje će se roditelji odlučiti za jednu od tri ponuđene agencije. 

 

Obrazac za višednevne ekskurzije

U prilogu se nalazi obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave. 

Obrazac za višednevne ekskurzije

U prilogu se nalazi obrazac za višednevne ekskurzije. 

Obavijest o poništenju javnog poziva

Poštovani, 

obavještavamo učenike, roditelje i turističke agencije da je javni poziv za terensku nastavu učenika 6. razreda Osnovne škole Vladimira Nazora poništen zbog proceduralne pogrješke. 

Obavijest kandidatima za stručno osposobljavanje

U prilogu se nalazi obavijest kandidatima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 

Natječaji za stručno osposobljavanje: tajnik i ekonomist

Raspisani su natječaji za stručno osposobljavanje. 

Više pogledajte u prilozima. 

Novi natječaji za stručno osposobljavanje

Raspisani su natječaji za stručno osposobljavanje. 

Više pogledajte u prilozima. 

Natječaji za stručno osposobljavanje

Raspisani su natječaji za stručno osposobljavanje. 

Više pogledajte u prilozima. 

Rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

Klasa: 112-08/15-01/26

Ur.broj 2178/01-15-01/283

                                                             OBAVIJEST

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora 30.09.2015.godine izvješćujemo Vas da su primljeni:  

 

- DIJANA BUČANAC, magistra primarnog obrazovanja s pojačanim programom iz informatike, na radno mjesto učitelj/ica informatike na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad

- MARIJANA DEMETROVIĆ, magistra primarnog obrazovanja, na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad u Područnoj školi u Klakaru

- NATAŠA PAVIĆ, profesor rehabilitator na radnom mjestu edukatora rehabilitatora/učitelja rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme zbog formiranja posebnog razrednog odjela.

 

Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju natječaja u Tajništvu škole.

U Slavonskom Brodu,30. rujna 2015.

 

              Predsjednica Školskog odbora:     Marijana Opačak Orešković

 

Raspisani natječaji

Raspisani su natječaji za učitelja/icu razredne nastave, učitelja/icu informatike i učitelja/icu rehabilitatora.

Više pogledajte u prilogu.

Natječaj za asistenta u nastavi

U prilogu se nalazi PR obrazac.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za asistenta u nastavi.doc

Obavijest po natječaju

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

17.06.2015

Klasa: 112-08/02-01-15/5

Ur.broj 2178/01-15-01/200

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora.17.06.2015.,izvješćujemo Vas da je na radno mjesto   

učitelja/učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme primljena Vesna Zlatarević,mag.primarnog obrazovanja ,iz Slavonskog Broda,na određeno vrijeme do povratka djelatnice na rad.

na radno mjesto učitelja/učiteljice  engleskog jezika primljena Paulina Plenković učiteljica engleskog jezika iz Slavonskog Broda do povratka djelatnice na rad.

 

Ujedno Vas izvješćujemo da je ravnateljica Vesna Šimić dobila 3.mandat na rok od 4 godine do 31.kolovoza 2019.godine

 

U Slavonskom Brodu 17.lipnja 2015

                                                                       Predsjednica Školskog odbora

                                                                                      Marijana Opačak Orešković

Raspisani natječaji

Raspisani su natječaji za učitelje engleskog jezika i razredne nastave. Više pogledajte u prilogu.

Rezultat natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

 Datum: 9.03.2015.

Klasa: 112-08/02-001-15/1

Ur.broj 2178/01-15-01/116

 

Obavijest o izboru kandidata po natječaju za stručno osposobljavanje za učitelja TZK-a

Nakon prispjelih zamolbi i okončanja natječaja izvješćujemo Vas kako je Antun Kladarić,magistar kineziologije iz Slavonskog Broda izabrani kandidat.

 

U Slavonskom Brodu 9.03.2015.

                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                          Vesna Šimić

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI BROD

35000 SLAV. BROD,FRANJE MARINIĆA 9

(tel: 035/266-469)

objavljuje

                                                    NATJEČAJ

za radno mjesto

1.UČITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1  izvršitelj 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

UVJETI:

- Stručna sprema: VSS – magistar/magistra kineziologije

- učitelj tjelesne i zdravstvene kulture(stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)

-radno iskustvo: Nije važno

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice ili osobne iskaznice,presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) i potvrdu HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.

Prijave slati pisanom zamolbom na adresu: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod, Franje Marinića 9, 35 000 Slavonski Brod s naznakom –Za natječaj-učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole (26.02.2015. – 06.03. 2015.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole. www.os-vnazor-sb.skole.hr

Datum objave: 26. 02. 2015. godine.

                                                                                                                                                                                                          RAVNATELJICA: 

                                                                                                       Vesna Šimić                                                                                                                                                                               

Rezultati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

25.11.2014.godine

Klasa: 112-08/02-001-14/6

Ur.broj 2178/01-14-01/698

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora.25.11.2014..godine na 6.sjednici Školskog odbora Osnovne škole“Vladimir Nazor“Slavonski Brod primljeni su sljedeći kandidati za radna mjesta koji su bili raspisani natječajem:

Stručni suradnik pedagog-Josip Đurđević,magistar pedagogije iz Slavonskog Broda,na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

Učitelj/ica njemačkog jezika:Ana Balen,prof.njem jezika i mađarskog jezika-na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

Učitelj/ica engleskog jezika-Iva Čokolić,učiteljica eng jezika iz Slavonskog Broda,na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

Učitelj/ica informatike,Bojana Jurančević,učiteljica informatike iz Slavonskog Broda, na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

Učiteljica rehabilitator-edukator Anamarija Lovaković,prof hrvatskog jezika i književnosti ne stručna zamjena ugovor na određeno 5 mjeseci, a najdulje do 30.06.2014.godine uz odobrenje MZOS-a za posebni razredni odjel.

Asistenti u nastavi:Projekt „Mladi za mlade“

Katica Štivić, iz Slavonskog Broda, dijete smrtno stradalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za učenicu iz 5.razreda.

Dario Mikolčević,iz Gornje Bebrine za učenika 8.razreda.

 

U Slavonskom Brodu 25.11.2014.godine

                                                                                                                  Ravnateljica:

 

                                                                                                                  Vesna Šimić

JAVNI POZIV

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "

SLAVONSKI BROD

35000 SLAV. BROD,FRANJE MARINIĆA 9

(tel: 035/266 469)

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za popunu radnih mjesta

 

1.POMAGAČ U NASTAVI (m/ž) – 2  izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - PROGRAM MLADI ZA MLADE - za učenike s teškoćama

UVJETI:

- stručna sprema:SSS/  VŠS - PRVOSTUPNIK

- Nezaposlene osobe do 29 godina starosti

- Prijava u evidenciji nezaposlenih najmanje 1 dan

 

Uz prijavu na javni poziv obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu HZZ da se vode u evidenciji nezaposlenih najmanje 1 dan i kratak životopis.

Prijave s potrebnom dokumentacijom donijeti osobno na naprijed navedenu adresu.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (14.11.2014. – 21. 11. 2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

 

Datum objave: 14. 11. 2014. godine.

Priloženi dokumenti:
asistent u nastavi PR.doc

NATJEČAJ

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12. i 94/13. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“-Slavonski Brod,Franje Marinića 9  objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta 

 

1.učitelj  informatike – na određeno,puno radno vrijeme  do povratka djelatnik na rad.

2.učitelj engleskog jezika ,na određeno,puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

3.stručnog suradnika pedagoga-na određeno vrijeme do povratka djelatnika na rad.

4.učitelja njemačkog jezika,na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad

5.profesor defektolog-prof rehabilitator,edukator rehabilitator,na određeno puno radno vrijeme do kraja školske godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Rok prijave je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi ( preslika )

- domovnicu ( preslika )

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

(Natječaj traje od 14.11.2014.-21.11.2014.)

Prijave slati na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINIĆA 9

35 000 Slavonski Brod

Rezutati natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD

23.09.2014.

Klasa: 112-08/02-001-14/5

Ur.broj 2178/01-14-01/535

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora.23.09.2014.godine na 5.sjednici Školskog odbora Osnovne škole“Vladimir Nazor“Slavonski Brod primljeni su sljedeći kandidati za radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme

 Mirko Kruljac,  profesor hrvatskog jezika i knjževnosti iz Slavonskog Broda za učitelja hrvatskog jezika na upražnjeno radno mjesto zbog odlaska djelatnika u starosnu mirovinu.

na radno mjesto učitelja/učitteljice fizike

Josip Lukač ,magistar edukacije matematike i fizike iz Kruševice,Slavonski Šamac na upražnjeno radno mjesto učitelja fizike zbog odlaska djelatnice u starosnu mirovinu .

U Slavonskom Brodu 23.09.2014

                                                                                                                  Ravnateljica:

 

                                                                                                                  Vesna Šimić

Natječaj za učitelj/ica hrvatskog jezika i fizike

NATJEČAJ 
Osnovna škola "Vladimir Nazor „Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) objavljuje 
NATJEČAJ
za radno mjesto
1. Učitelj/ica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno puno radno vrijeme 
NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (11.09.2014. – 19.09.2014.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole :

 os-vnazor-sb@os-vnazor-sb.skole.hr
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Datum objave: 11.09.2014.godine
Prijave dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR“SLAVONSKI BROD
FRANJE MARINIĆA 9

SLAVONSKI BROD
(za natječaj)

                                                                     Ravnateljica                   

                                                                   Vesna Šimić

 

 

NATJEČAJ

Osnovna škola "Vladimir Nazor „Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

1. Učitelj/ica fizike , 1 izvršitelj (m/ž) – neodređeno puno radno vrijeme

NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), te kratak životopis.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (11.09.2014. – 19.09.2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole :

os-vnazor-sb@os-vnazor-sb.skole.hr

 Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 11.09.2014.godine

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR“SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINIĆA 9

SLAVONSKI BROD

(za natječaj)

                                                                     Ravnateljica                  

                                                                   Vesna Šimić

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

      Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                        

                           NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

                             BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Magistar /magistrarica  primarnog obrazovanja /  puno radno vrijeme,rad bez zasnivanja radnog odnosa          

     rad u Matičnoj školi/, 2 izvršitelj      

   Za navedeno radno mjesto potrebna je  visoka stručna sprema prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi.

    Uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome, domovnicu,rodni list te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci ,dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 28.08.2014. -5.09.2014.godine na adresu:

 Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole. www.os-vnazor-sb.skole.hr

   Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

 

                                                         RAVNATELJICA:

                                                         _______________

                                                           Vesna Šimić          

NATJEČAJ-Magistar/magistrica ekonomije

      Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                        

                           NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

                             BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

          

Magistar /magistrarica ekonomije  /  puno radno vrijeme,rad bez zasnivanja radnog odnosa          

     rad u Matičnoj školi/,  izvršitelj

     

   Za navedeno radno mjesto potrebna je  visoka stručna sprema prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi.

   Uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome, domovnicu,rodni list te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci ,dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 28.08.2014. -5.09.2014.godine na adresu:

 

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole.  www.os-vnazor-sb.skole.hr

    Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

                                                         RAVNATELJICA:

                                                     _______________

                                                           Vesna Šimić         

                                                                   

NATJEČAJ-Magistar/magistrica primarnog obrazovanja

      Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                        

 

                           NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

                             BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA        

              

  Magistar /magistrarica  primarnog obrazovanja /  puno radno vrijeme,rad bez zasnivanja radnog odnosa          

     rad u Područnoj školi Gornja Vrba/, 2 izvršitelj 

   Za navedeno radno mjesto potrebna je  visoka stručna sprema prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi.

 Uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome, domovnicu,rodni list te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci ,dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 28.08.2014. -5.09.2014.godine na adresu:

 

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole. www.os-vnazor-sb.skole.hr

   Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

                                                         RAVNATELJICA:

                                                         _______________

                                   Vesna Šimić          

NATJEČAJ-Magistar/magistrica/profesor hrvatskog jezika

Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                      

                           NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

                             BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

                

 Magistar /magistrarica/profesor hrvatskog jezika  /  puno radno vrijeme,rad bez zasnivanja radnog odnosa          

     rad u Matičnoj školi/, 2 izvršitelj

      

   Za navedeno radno mjesto potrebna je  visoka stručna sprema prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi. 

   Uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome, domovnicu,rodni list te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci ,dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 28.08.2014. -5.09.2014.godine na adresu: 

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole. www.os-vnazor-sb.skole.hr

Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati. 

                                                         RAVNATELJICA:

                                                         _______________

                                  Vesna Šimić          

NATJEČAJ-razredna nastava

REPUBLIKA HRVATSKA

 ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

 OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

 

SLAVONSKI BROD

24.02.2014.

Klasa: 112-08/02-001-14/4

Ur.broj 2178/01-14-01/112

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora.24.02.2014.,izvješćujemo Vas da je na radno mjesto   

učitelja/učiteljice razredne nastave u kombiniranom razrednom odjelu u PŠ Donja Bebrina primljena

  Ivana Poznić diplomirana učiteljica razredne nastave ,iz Slavonskog Broda,na određeno vrijeme do povratka djelatnice na rad.

 na radno mjesto učitelja/učiteljice  razredne nastave u PŠ Ruščica primljena

 Nikolina Baričević,diplomirana učiteljica razredne nastave iz Slavonskog Broda do povratka djelatnice na rad.

 

U Slavonskom Brodu 24.02.2014

                                                                                                                  Ravnateljica:

     Vesna Šimić

Obavijest

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINIĆA 9

Šifra: 12-078-006

Klasa602-01/14-01/66

Ur.broj:2178/01-14-01/114

Slavonski Brod 24.02.2014.

 

 

 

                                        ODLUKA ŠKOLSKOG ODBORA

 

Na 4.Sjednici Školskog odbora  24.veljače 2014. godine Školski odbor Osnovne škole“Vladimir Nazor“ Slavonski Brod,  jednoglasno je prihvatio financijsko izvješće Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod , za 2013.godinu.

 

U Slavonskom Brodu 24.02.2013.

 

                                                                                 Predsjednica Školskog odbora

                                                                                                  Sonja Balen 

NATJEČAJ-razredna nastava

Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                                       

Natječaj magistar/magistrica primarnog obrazovanja/ diplomirani učitelj/dipl.učiteljica razredne nastave

 

1.   Magistar /magistrica primarnog obrazovanja,dipl.učitelj/ica razredne nastave, na određeno,puno radno vrijeme,do povratka djelatnice na rad,u kombiniranom razrednom odjelu    

 rad u PŠ Donja Bebrina -1 izvršitelj

     

  Za navedeno radno mjesto potrebna je  visoka stručna sprema prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi.

  Uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome, domovnicu,rodni list te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci ,dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 7.02.2014.-17.02.2014.godine na adresu.

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole. www.cvrcak.net.

   Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

 

                                                         RAVNATELJICA:

                                                          _______________

                                                           Vesna Šimić          

NATJEČAJ-razredna nastava

Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                                         

Natječaj magistar/magistrica primarnog obrazovanja/ diplomirani učitelj/dipl.učiteljica razredne nastave

 

         1.   Magistar /magistrica primarnog obrazovanja,dipl.učitelj/ica razredne nastave, na određeno,puno radno vrijeme,do povratka djelatnice na rad,           

     rad u PŠ Ruščica -1 izvršitelj    

   Za navedeno radno mjesto potrebna je  visoka stručna sprema prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi.

   Uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome, domovnicu,rodni list te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci ,dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 7.02.2014.-17.02.2014.godine na adresu:

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole. www.cvrcak.net.

  Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

 

                                                         RAVNATELJICA:

                                                           ______________  

                                                           Vesna Šimić          

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                        

                          NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

                             BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

            1.   Magistar /magistrarica pedagogije /  puno radno vrijeme,rad bez zasnivanja radnog odnosa          

     rad u Matičnoj školi/, 1 izvršitelj    

   Za navedeno radno mjesto potrebna je  visoka stručna sprema prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi.

   Uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome, domovnicu,rodni list te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci ,dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 14.01.2014. -22.01.2014.godine na adresu:

 

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole. www.cvrcak.net.

 

   Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                         RAVNATELJICA:

                                                         _______________

                                                           Vesna Šimić          

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA

 ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

 OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

 

SLAVONSKI BROD

14.10.2013

Klasa: 112-08/02-001-13/3

Ur.broj 2178/01-13-01/816

 

 

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora.14.10.2013.,izvješćujemo Vas da je na radno mjesto     

učitelja albanskog jezika i kulture po modelu C  6  sati  u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod, primljen  Nuri Ziberi ,iz Slavonskog Broda,na određeno vrijeme do 31.08.2014.godine

na radno mjesto učitelja razredne na neodređeno puno radno vrijeme u PŠ Klakar u kombiniranom razrednom odjeljenju primljena je Antonija Ćutunić, magistrica primarnog obrazovanja iz Slavonskog Broda(dijete  smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Na radno mjesto učitelj glazbene kulture   na neodređeno,puno radno vrijeme u Matičnoj školi i Područnim školama   primljena je Kristina Udovičić profesorica glazbene kulture iz Slavonskog Broda.

  

U Slavonskom Brodu 14.10.2013.

                                                                                                                  Ravnateljica:

 

                                                                                                                  Vesna Šimić

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

      Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                        

   NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO                    

.  učitelj/učiteljica glazbene kulture  na neodređeno puno radno vrijeme u Područnim školama i Matičnoj školi    rad u Matičnoj školi i područnim školama Klakar,Ruščica,Donja Bebrina,Gornja Bebrina,Gornja Vrba,   1izvršitelj.

      

 Uvjeti: Prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj priložiti presliku dokaza o stručnoj spremi,

životopis,  preslika domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci  dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama škole i Zavoda za zapošljavanje (2.10.11.10. 2013.) godine na adresu:

 

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

 

                                                         Ravnateljica

 

                                                         _______________

                                                           Vesna Šimić         

                                                                   

Natječaj-razredna nastava

      Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                        

                                      NATJEČAJ ZA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

1.    dipl.učitelj/učiteljica razredne nastave/mag primarnog obrazovanja,u punom radnom vremenu,na NEODREĐENO  vrijeme zbog odlaska učitelja u starosnu mirovinu ,rad u područnoj  školi Klakar,

                 u kombiniranom razrednom odjeljenju  ,1 izvršitelj.

   

   Uvjeti:Prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: presliku dokaza o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci i kratak životopis.Sve dokumenta poslati u presliku jer dokumentaciju ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole ( 2.10– 11.10. 2013).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni na Internet stranici škole

www.cvrcak.net

 

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

 

                                                         Ravnateljica:

                                                           Vesna Šimić          

Natječaj-albanski jezik

Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ Slavonski Brod raspisuje

                                        

NATJEČAJ ZA UČITELJA ALBANSKOG JEZIKA

I KULTURE MODEL C,

 

            Učitelja albanskog jezika i kulture  - nepuno radno vrijeme 6 sati tjedno neposredno odgojno-obrazovnog rada ,na određeno vrijeme do 31.08.2014.     

     rad u Matičnoj školi/, 1izvršitelj     

   Za navedeno radno mjesto potrebna je  visoka stručna sprema prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi.

    Uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome, domovnicu,rodni list te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci ,dostaviti u roku od 8 dana od dana objave 25.09-3.10.2013.godine na adresu:

 

Osnovna škola « Vladimir Nazor «

3500 Slavonski Brod

F. Marinića 9

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo.Rezultati natječaja bit će objavljeni na web adresi Škole. www.cvrcak.net.

  Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

 

                                                         RAVNATELJICA:

 

                                                           Vesna Šimić         

                                                                  

 

Obavijest po natječaju

Obavijest po natječaju 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

SLAVONSKI BROD
16.09.2013..
Klasa: 112-08/02-001-13/2
Ur.broj 2178/01-13-01/677

Nakon razmatranja prispjelih zamolbi te zasjedanja Školskog odbora.13.09.2013.,izvješćujemo Vas da je na radno mjesto domar/ložač u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“, Slavonski Brod ,primljen Željko Šimić,SSS,iz Slavonskog Broda,(član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Na radno mjesto učitelj matematike 2 izvršitelja na neodređeno,puno radno vrijeme primljene su 
Dragana Kozić,magistrica edukacije matematike i informatike,
Nikolina Marinac,magistrica edukacije matematike i informatike,


Na radno mjesto učitelja engleskog jezika-do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta primljena je Marija Blagović,prof engleskog jezika i književnosti.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primljeni su :
Ana Barukčić magistrica primarnog obrazovanja
Anita Šimić magistrica primarnog obrazovanja
Luka Đukić magistar kineziologije 

U Slavonskom Brodu 16.09.2013.
Ravnateljica:
Vesna Šimić

preskoči na navigaciju